ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ALARMSYSTEMEN EN DIENSTEN VAN ZO SECURE

 1. Toepasselijkheid

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Zo Secure gevestigd te Den Helder verder te noemen “aanbieder”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 • In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via aanbieder goederen bestelt en/of koopt en/of gebruikt.

 

 • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 

 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 

 • Alle aanbiedingen en offertes door aanbieder, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van aanbieder of door feitelijke uitvoering door aanbieder komt een overeenkomst tot stand.

 

 • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van aanbieder.

 

 • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van aanbieder ontheffen haar van de nakomingplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 • Zo Secure heeft eenzijdig het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden dat gewijzigd zijn zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst.

 

 • Zo Secure heeft het recht om zowel de alarmdienst als de aanvullende diensten te beëindigen of te wijzigen.

 

 • De gestelde overeenkomt prevaleert bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de gestelde in de Overeenkomst.

 

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

 

 • Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is aanbieder gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

 

 • Goederen gelden als geleverd, zodra aanbieder de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij aanbieder of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

 

 • De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door aanbieder steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

 

 

 

 1. Prijzen

 

 • Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door aanbieder aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

 

 • De in de aanbiedingen van aanbieder weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is aanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

 

 

 1. Betaling

 

5.1   De klant dient binnen het gestelde termijn van 14 dagen de facturen te betalen, tenzij anders aangegeven op factuur.

 

5.2   Middels een automatisch incasso worden de abonnementskosten en eventuele bijkomende kosten vooruit voldaan door de klant.

 

5.3   Vanuit de overheid gemaakte wijzigingen in heffingen zullen worden doorberekend aan de klant.

 

5.4   De klant heeft niet de mogelijkheid om eventuele vorderingen op Zo Secure te verreken met wat Zo Secure de klant in rekening heeft gebracht.

 

5.5   Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan aanbieder vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 5% per maand, alsmede eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

 

 • Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 15 % van de door de klant aan aanbieder verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of aanbieder buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van aanbieder om schadevergoeding te vorderen.

 

 • Onverminderd de overige rechten van aanbieder uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens aanbieder gehouden om de incassokosten te vergoeden die aanbieder heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

 

 • De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

 

 

 1. Garantie

 

6.1   Gedurende de garantieperiode van 1 jaar worden defecten, die te wijten zijn aan het    alarmsysteem door Zo Secure kosteloos verholpen.

 

6.2   De garantie wordt niet gegeven bij defecten aan het alarmsysteem die veroorzaak worden door: a) niet nakomen van de gebruikswijzen dat door Zo Secure is aangegeven aan de klant; b) niet gebruiken naar de aard van het alarmsysteem; c) waterschade, blikseminslag, brand en/of rookschade, kortsluiting.

 

6.3   Er zal door Zo Secure inspanningen worden gedaan voor een goede werking van de alarmsysteem.

 

6.4   Bij constatering dat er defect aanwezig op [(delen van) het alarmsysteem dat niet toerekenbaar zijn aan de klant, zal Zo Secure voor herstel zorgen aan het alarmsysteem. Dit kan zowel op afstand als fysiek aanwezig bij de desbetreffende alarmsysteem, tenzij herstel of vervanging niet mogelijk is of niet gevergd kan worden van Zo Secure.

 

 

 1. Afspraakbezoeken

 

7.1   Afspraken dat gemaakt zijn voor een bezoek vanuit Zo Secure, of derden dat door Zo Secure    zijn aangewezen kunnen kosteloos worden geannuleerd of verzet tot 48 uur voor de gemaakte afspraak. Indien het termijn van 48 uur is verstreken, kan Zo Secure kosten in rekening brengen aan de klant.

 

7.2   De klant zal Zo Secure, of derden dat door Zo Secure zijn aangewezen, de gelegenheid bieden die nodig is om werkzaamheden te verrichten.

 

7.3   Indien de klant, zonder tijdige afzegging en kennisgeving de gemaakte afspraak niet nakomt, worden de kosten van het bezoek in rekening gebracht aan de klant.

 

 

 1. Reclames

 

 • Eventuele klachten over een door aanbieder geleverd product, dienen terstond door de klant aan aanbieder schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant aanbieder, binnen 14 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

 

 • Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is aanbieder niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door aanbieder van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door aanbieder zijn gecrediteerd.

 

 • Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft aanbieder het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

 

 

 1. Alarmdienst

 

9.1.  Er word een SIM-kaart gegeven door Zo Secure aan de klant om gebruik te maken van het alarmsysteem en alarmdienst.  Zo Secure behoud het recht om bepaalde delen van het alarmsysteem te vervangen.

 

9.2.  Binnen het alarmdienst wordt het alarmsysteem 24 uur en 7 dagen per week, gehele jaar aangesloten, via een GPRSnetwerk en/of WiFi (internetverbinding) van de klant.

 

9.3.  Conform de toepasselijke wetgevind waarborgt Zo Secure de goede werking van het alarmsysteem en alarmdienst behoudens gevallen van beperkingen of overmacht inzake aansprakelijkheid uit deze overeenkomst. Zo Secure zal de alarmmelding beheren en behandelen met de mogelijkheden wat de toepasselijke wet daarover zegt.

 

9.4. Zo Secure mag de politie, brandweer en/of andere partijen in werking stellen bij waarschuwende gevallen van het alarmsysteem of klant. Bij vals alarm zijn de mogelijke kosten dat door Zo Secure en/of andere partijen in rekening worden gebracht voor klant toerekenbaar.

 

9.5.  Zo Secure behoud het recht om alarmmeldingen te verifiëren d.m.v. telefonisch controle en/of technische controle, voordat derde partijen (politie, brandweer etc.) gewaarschuwd worden.

 

9.6.  De alarmsystemen zijn afhankelijk van de werking van het ethernet internet en het GPRS netwerk van derden. Zo Secure kan hierop geen invloed op uitoefenen en de klant is hiermee bekend en gaat hiermee akkoord. Zo Secure is niet aansprakelijk voor slecht werkende alarmsystemen dat door slecht werkende ethernet, internet of GPRS netwerk verbindingen worden veroorzaakt.

 

 1. Oplevering

 

10.1. De oplevering van de alarmdienst is pas opgeleverd na de plaatsvinding van de levering van het alarmsysteem bij de klant.

 

10.2. Gebreken moeten binnen twee weken na levering per aangetekende brief aan Zo Secure gemeld moeten worden om ontvankelijk te zijn.

 

10.3 Na ondertekening van deze overeenkomst gaat de klant ermee akkoord dat de klant de aangeboden alarmdienst, dat hiervoor staat beschreven, aangaat met Zo Secure. De klant heeft het recht na ondertekening van deze overeenkomt, om binnen 8 dagen met een aangetekende brief, kenbaar te maken dat de klant de overeenkomst ongedaan wil maken aan Zo Secure. Overschrijdingen van deze termijn kan het overeenkomst niet meer ongedaan worden gemaakt.

 

 

 1. Alarminstallatie

 

11.1. Klant is na de oplevering aansprakelijk voor alle schade die Zo Secure lijdt als gevolg van diefstal van het Alarmsysteem.

 

11.2. De kosten dat worden gerekend voor reparatie of vervanging van het alarmsysteem (of delen ervan) ten gevolge van: a) reparaties of veranderingen of uitbreidingen aan het systeem die door andere dan Zo Secure zijn verricht; b) ondeskundig gebruik, onvoorzichtigheid of behandeling of gebrekkig onderhoud; c) defecten dat ontstaan zijn ten gevolgde van de oplevering gewijzigde omgevingscondities, en daarvoor gemaakte mogelijke kosten zijn toerekenbaar aan de klant.


 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

 • Alle door aanbieder te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van aanbieder, tot er een overeenstemming komt tussen aanbieder en klant om de alarmsystemen aan te schaffen door de klant.

 

 • De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van aanbieder te bewaren.

 

 • De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

 

 • Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder tekort schiet of aanbieder goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is aanbieder gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal de aanbieder te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de aanbieder. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met aanbieder was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor aanbieder uit de terugneming voortvloeien.

 

 

 • Ontbinding en beëindiging

 

 • De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

 

 • In geval van verzuim van de klant is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

 

 • Aanbieder is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. aanbieder zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

13.4. De klant gaat de overeenkomst aan voor een minimumduur zoals bepaald in de overeenkomst, bijvoorbeeld 24 of 36 maanden. De overeenkomst wordt na afloop stilzwijgend verlengd en is maandelijks opzegbaar.

 

13.5. De klant heeft het recht tegen het einde van de minimumduur de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van  2 maanden.

 

 • De klant heeft het recht na beëindigen van het alarmdienst, de alarmsystemen van Zo Secure te kopen. Zo Secure zal kenbaar maken wat de prijs van het alarmsysteem is. De klant heeft het recht om deze aanbieding vanuit Zo Secure aan te gaan of af te weren. Het SIM-Kaart dat mede wordt geleverd met de alarmsystemen blijft eigendom van Zo Secure.

 

 • Wanneer de klant niet ingaat op de aanbieding dat in artikel 13.4 is benoemd, zal de klant het alarmsysteem binnen 14 dagen, aangetekend, aan Zo Secure moeten retourneren. Bij overschrijding van deze termijn kan Zo Secure kosten in rekening brengen bij de klant.

 

 • Wanneer de klant ingaat op de aanbieding, zal de klant het bedrag binnen 14 dagen aan Zo Secure het bedrag moeten betalen. De klant gaat bij het aankoop akkoord, dat Zo Secure geen diensten meer levert aan klant.

 

 

 • Overmacht

 

 • Aanbieder is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van aanbieder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door aanbieder niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

 

 • Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van aanbieder zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij aanbieder als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van aanbieder of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van aanbieder.

 

 • Indien aanbieder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

 1. Geheimhouding

 

15.1 Alle partijen zijn verplicht om gegevens van vertrouwd aard, in welke vorm dan ook, geheim te houden die door de andere partij zijn verkregen.

 

 

16 Aansprakelijkheid

16.1 Tekortkomingen van aanbieders van (mobiele) (data) telecommunicatiediensten en door haar ingeschakelde derden, zijn niet aan Zo Secure toerekenbaar.

 

16.2. Klant is aansprakelijk voor schade die door een aan haar toerekenbare tekortkoming in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst is ontstaan, waaronder tevens te verstaan voor: a) door de politie of brandweer aan Zo Secure opgelegde boetes. b) (extra) door de bewakingsdienst bij Zo Secure in rekening gebrachte kosten. c) onnodig gemaakte onderzoek- en/of voorrijkosten. d) andere schade wegens een door een handelen of nalaten van Klant veroorzaakte valse alarmmelding.

 

16.3. Klant vrijwaart Zo Secure tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden lijden of hebben geleden door het gebruik door of vanwege klant van de alarmdienst en/of aanvullende Dienst.

 

16.4. Klant is verantwoordelijk voor het naar zijn eigen inzicht voldoende nemen van preventieve maatregelen tegen inbraak, brand en andere schades en het zich hiertegen verzekeren en verzekerd houden.

 

 

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

 

 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

 • Op een met aanbieder gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

 

 • Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de aanbieder ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

 

 

 1. Contractovername en verhuizing

 

18.1. Zonder schriftelijke toestemming, is klant niet gerechtigd zijn rechten en plichten aan derde over te dragen.

 

18.2.Klant behoudt tevens na verhuizing zijn aansprakelijkheid en verplichtingen aan Zo Secure dat aangegaan is op deze overeenkomst.

 

18.3. Bij verhuizing dient de klant minimaal 4 weken voor de verhuizing dit kenbaar te maken aan Zo  Secure.